Automated Self-Recovery Control

นวัตกรรม Automated Self-recovery control ถูกพัฒนาจากข้อมูล big data ของระบบอาคารขนาดใหญ่ โดยรวบรวมข้อมูลจากผู้ออกแบบ ผู้ติดตั้ง ผู้ดูแลระบบอาคาร ในการสร้างแพลทฟอร์มการวินิจฉัย การหาสาเหตุหรือต้นตอของการสูญเสียพลังงาน และการทำนายการซ่อมบำรุงล่วงหน้า โดยสามารถเชื่อมต่อกับระบบอาคารอัตโนมัติได้ทุกชนิดและทุกยี่ห้อ โดยใช้หลักการ machine learning และแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการเรียนรู้และคำนวณแบบอัตโนมัติ เพื่อหาจุดการทำงานที่เหมาะสมในการปรับตั้งค่าการทำงานของระบบปรับอากาศ สามารถใช้แก้ปัญหาการสิ้นเปลืองพลังงาน โดยการเป็นระบบอัตโนมัติในการหาสาเหตุการสูญพลังงาน ทำการซ่อมแซมด้วยระบบควบคุม และหาจุดควบคุมการทำงานที่เหมาะสมแบบอัตโนมัติ

เป็นนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาจำนวนวิศวกรและช่างชำนาญการที่ไม่เพียงพอในการปรับแก้ไขระบบเพื่อลดความผิดพลาด รวมถึงขาดความชำนาญในการวิเคราะห์หลังจากการปรับแก้ไขระบบ ปัญหาเหล่านี้สามารถทำการแก้ไข ด้วยระบบควบคุมเพื่อฟื้นฟูประสิทธิภาพการทำงานของระบบได้เองในลักษณะของ one-stop-service platform โดยแยกเป็นความผิดพลาดที่สามารถแก้ไขได้จากระบบควบคุม อาทิเช่น การควบคุมวาล์วน้ำไม่เหมาะสม การออกแบบระบบควบคุมเครื่องส่งลมเย็นแบบ VAV ประสิทธิภาพต่ำ การออกแบบโปรแกรมควบคุมการทำงานของระบบเครื่องทำน้ำเย็นไม่เหมาะสม และความผิดพลาดที่ต้องแก้ไขจากการเปลี่ยนอุปกรณ์หรือการเข้า service ของช่างชำนาญการเช่น การรั่วของน้ำยาในระบบ การล้าง tube ด้านคอนเดนเซอร์ โดยเป็นการแก้ปัญหาที่ระบบควบคุมของอุปกรณ์เพื่อลดความผิดพลาดและปัญหาที่เกิดขึ้น