Non-Invasive

การจัดการพลังงานและควบคุมดูแลการทำงานของเครื่องทำน้ำเย็นในประเทศกำลังพัฒนาเช่น ประเทศไทย มีข้อจำกัดเรื่องต้นทุนในการติดตั้งและการใช้เทคโนโลยี และขาดผู้มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลของเครื่องทำน้ำเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลที่ตามมาก่อให้เกิดการสูญเสียพลังงานอย่างมหาศาลเนื่องจากเป็นปัญหาที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยตา หรือการใช้เครื่องมือวัดพื้นฐานในการตรวจสอบ โดยระบบของเราสามารถแก้ปัญหาข้างต้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยการใช้ระบบการวินิจฉัยต่าง ๆ และระบบฟื้นฟูการแก้ปัญหา โดยวิธีการเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบแบบที่ไม่ต้องทำการรื้อถอนหรือยุ่งเกี่ยวกับระบบเดิม (Non-Invasive) เข้ามาประยุกต์ใช้เต็มรูปแบบครั้งแรกในประเทศไทย

ก่อนที่จะทำการดึงข้อมูลทั้งหมดมาทำการพิจารณาโดยใช้ระบบวินิจฉัยและควบคุมต่างๆของทางบริษัท จะต้องทำการพิจารณา offline analysis และสร้างแบบจำลองการทำงานของระบบปรับอากาศในอาคาร โดยละเอียดก่อนเพื่อตรวจสอบสภาพของระบบ เพื่อใช้สำหรับการออกแบบระบบวินิจฉัยและควบคุมต่างๆ ให้เกิดความเหมาะสม และหา optimization algorithm สำหรับการออกแบบระบบ operation ที่ใกล้เคียงการออกแบบที่สุด โดยจากการปรับปรุงระบบ สามารถประเมินการประหยัดพลังงานแบบยั่งยืนได้จากข้อมูลการวิเคราะห์ปัญหาจากสาเหตุที่แท้จริง โดยไม่ต้องทำการรื้อถอน หรือดัดแปลงระบบควบคุมเดิม