Smart Remote Control Platform for Multiple Air-Conditioning Units

“แพลตฟอร์มระบบควบคุมอัจฉริยะสำหรับระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนหลายตัว”

การรณรงค์ให้ตั้งอุณหภูมิที่ 25°C หรือการ ควบคุมผ่าน mobile application (รูปที่ 1) ไม่สามารถแก้ปัญหาการประหยัดพลังงานที่ถูกจุดอย่างแท้จริง และไม่สามารถใช้กับร่วมกับระบบท่อส่งลมในพื้นที่เปิดรวมถึงระบบปรับอากาศหลายตัวได้ โดยต้องรื้อระบบเดิมหากเข้าใจถึงพื้นฐานที่แท้จริงของการกินไฟฟ้าของระบบแอร์แบบแยกส่วนเกิดจาก

  1. ออกแบบเกินขนาด (oversizing) – 50%
  2. เซนเซอร์ลมกลับไม่เหมาะสม – 10%
  3. ขาดการซ่อมบำรุง – 30–50%
  4. ปัญหา short-circuit – 10–20% (รูปที่ 1)

โดยการใช้ smart remote platform สามารถแก้ปัญหาข้างต้นนำไปสู่การประหยัดพลังงาน 30% โดยเฉลี่ยแบบยั่งยืน ไม่ต้องรื้อถอนระบบ การประมวลผลและการทำงานด้วยIntelligent IoT and Cloud Platform ดังรูปที่ 2 และรูปที่ 3